13cm Coax

Coax Type

 Verlies op 2 Ghz /100m

 Verlies op 2.4 Ghz  /100m

Verlies op 2.4 Ghz /20m Gewicht /100m Gewicht 2*20m Max Power 2 Ghz Max Power 2.4 Ghz  Datasheet
 H-500  

 24.5 dB

4.9 dB

 13.5 Kg

5,4 Kg    

 

 Ecoflex 10 21.2 dB 23.6 dB 4.72 dB 13.1 Kg 5,24 Kg 230 W  

 Ecoflex 15 14.7 dB 16.3 dB 3.26 dB 25.8 Kg 10,32 Kg 380 W  

 LMR 400  19.6 dB 22.2 dB 4.44 dB

  10 Kg

4 Kg 370 W 330 W

 LMR 600

TWB 6001

12.7 dB 13.7 dB 2.74 dB

14.6 Kg

5.84 Kg 590 W 520 W

 1/4" cellflex 20.2 dB 22.3 dB 4.46 dB 11 Kg 4.4 Kg 360 W 326 W  
 3/8" cellflex 16.5 dB 18.2 dB 3.64 dB 12 Kg 4.8 Kg 441 W 399 W

 1/2" cellflex  10.5 dB 11.6 dB 2.32 dB  22 Kg 8.8 Kg 809 W 731 W

 5/8" cellflex 8.26 dB 9.18 dB 1.83 dB 37 Kg 14.8 Kg 1130 W 1020 W

 7/8" cellflex 5.82 dB 6.47 dB 1.2 dB 51 Kg 20.4 Kg 1800 W 1610 W

1 1/4" cellflex 4.42 dB 4.94 dB 0.98 dB 102 Kg 40.8 Kg 2370 W 2120 W

 

23cm Coax

Coax Type  Verlies op 1.2 Ghz /100m Verlies op 1.2 Ghz 20m Gewicht /100m Gewicht 20m Max Power 1.2Ghz  Datasheet
 H-500

16 dB

3.2

 13.5 Kg

2,7 Kg  

 

 Ecoflex 10 16.5 dB 3.3 13.1 Kg 2.6 Kg 230 W

 Ecoflex 15 11.4 dB 2.28 25.8 Kg 5,1 Kg 380 W

 LMR 400 15 dB 3

  10 Kg

2 Kg 370 W

 LMR 600

TWB 6001

   

14.6 Kg

2.9 Kg  

 1/4" cellflex 15.7 3.14 11 Kg 2.2 Kg 464 W  
 3/8" cellflex 12.8 2.56 12 Kg 2.4 Kg 568 W

 1/2" cellflex 8.12 1.62  22 Kg 4.4 Kg 1050 W

5/8" cellflex 6.33 1.26 37 Kg 7.4 Kg 1470 W  
 7/8" cellflex 4.45 0.89 51 Kg 10.2 Kg 2350 W

1 1/4" cellflex 3.35 0.67 102 Kg 20.4 Kg 3130 W

 

2m Coax

Coax type  Verlies op 144 Mhz /100m Verlies op 144 Mhz /20m Gewicht /100m Gewicht 20m Max power 144 Mhz
RG-213 5 dB 1 dB 15,5 3,1 800
Aircell 7 7,9 dB 1.58 dB 7,2 1,44 800
H-500 5 dB 1 dB 13,5 2,7 1000