REGLEMENT VAN DENATIONALE HF-VELDDAG 2003


België wordt uitgeroepen tot rampgebied. Vaste communicatiemiddelen zijn uitgevallen en er is een stroomonderbreking voor de hele duur van de velddag. De onderlinge communicatie moet echter gewaarborgd blijven. De nadruk ligt op de paraatheid bij het verzorgen van communicatie in noodgevallen en veel minder op het wedstrijdelement.

1 Periode

 • CW van zaterdag 7 juni 2003 om 15:00 UTC tot zondag 8 juni 2003 om 15:00 UTC.
 • SSB van zaterdag 6 september 2003 om 13:00 UTC tot zondag 7 september 2003 om 13:00 UTC.

2 Deelnemers

De deelname aan de velddag staat open voor alle radioamateurs in België. De titularis van het gebruikte station moet lid zijn van de UBA.


3 Categorieën

 • A Restricted 160-80-40
  • multi-operator / single transmitter
  • enkel 160, 80 en 40 meter
  • uitgangsvermogen : 150 WPEP
  • antenne: de gebruikte antennes moeten één elementantennes zijn en geen enkel deel van de antenne mag zich hoger dan 15 meter boven de begane grond bevinden. Er mag slechts één antenne per band worden gebruikt.
 • B Open all Band
  • multi-operator/single transmitter
  • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter
  • uitgangsvermogen : 150 WPEP
  • GEEN antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.
 • C QRP
  • multi-operator / single transmitter
  • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter
  • uitgangsvermogen : 10 WPEP (enkel toestellen gebruiken die maximum 10 Watt output geven)
  • GEEN antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.
 • D ONL’s (zie ONL-rubriek)

4 Banden

Volgende frequentiebanden mogen worden gebruikt met inachtneming van de aanbevolen contestsegmenten (zie IARU-bandplan).

CW: 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz

SSB: 1.8 - 3.6 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz

5 Materiaal en installatie

Voor alle categorieën: één zender en één ontvanger of één transceiver. Reserveapparatuur is toegelaten, doch mag niet zijn opgesteld zolang het niet noodzakelijk is. Het gebruik van een HF-versterker is niet toegelaten. Enkel de voeding door een noodnet wordt toegelaten.

De antennes mogen niet worden bevestigd aan of opgesteld zijn op een bestaande constructie of gebouw. De opbouw van het station, van de masten en van de antennes is ten vroegste 24 uren voor het begin van de velddag toegestaan.

6 Velddag-QTH

Het velddag-QTH bevindt zich steeds op Belgisch grondgebied. De ligging van het velddag-QTH zal worden aangeduid door het aanbrengen van richtingwijzers met de roepnaam of andere duidelijke aanwijzingen, die de te volgen weg aangeven. Het juiste adres en een klare schets van de ligging van het station en de toegangswegen moet bij het inschrijvingsformulier worden gevoegd, bij voorkeur op formaat A4 alsook een duidelijke kopie uit het stratenboek van België of van een stafkaart (schaal 1/25000).
De toegang moet ten allen tijde publiekelijk mogelijk zijn, zonder enige vorm van controle.

7 Verbindingen

 • Crossbandverbindingen zijn niet toegelaten.
 • Men mag een station slechts éénmaal werken per band.
 • De uit te wisselen code bestaat uit het rapport (RST in CW, RS in SSB) en een volgnummer beginnend vanaf 001.

8 Punten

 • een ingeschreven ON/P-station = 10 punten
 • een buitenlands /P-station = 4 punten
 • een buitenlands vast station = 2 punten
 • alle NIET ingeschreven ON-stations = 1 punt

De tien punten zullen slechts worden toegekend indien het gewerkte station als velddagstation was ingeschreven. De deelnemerslijst is de enige referentie.

9 Vermenigvuldigers

Per band telt ieder DXCC-land eenmaal als vermenigvuldiger.

10 Eindscore

Het totaal van de QSO-punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.

11 Logs

11.1 Logs op diskette

Logs op diskette 3½” zijn toegelaten in de vorm van zuivere ASCII-bestanden, op voorwaarde dat ze met een eenvoudige tekstverwerker kunnen worden gelezen en dat zij voldoen aan het IARU-formaat van één QSO per lijn eindigend op CR/LF.

11.2 Logs op papier

Het gebruik van standaardlogbladen en summary sheets is verplicht. De QSO’s dienen in chronologische volgorde gerangschikt te zijn (een afzonderlijke log per band is dus niet meer nodig). Logs op papier die duidelijk met een computerprogramma werden aangemaakt dienen verplicht vergezeld te zijn van een diskette met daarop de belangrijkste bestanden zoals .ALL, BIN of ASCII. Een dupesheet dient te worden bijgevoegd indien meer dan 100 QSO’s op één band werden gemaakt. Dubbele verbindingen moet worden aangeduid en komen niet in aanmerking bij de berekening van de punten.

12 Deadline & adres

De logs dienen ten laatste 30 dagen na de velddag te worden verstuurd, de poststempel geldt als enige bewijs.

Michel Le Bon -ON4GO
UBA HF Contest Manager
Chée de Wavre 1349
1160 Brussel

Logs mogen ook als een ‘attachment’ via E-mail worden verstuurd op volgend adres: berger@cyc.ucl.ac.be.
Een bevestiging van ontvangst wordt u toegestuurd nadat blijkt dat de log goed is ontvangen.

13 Onderscheidingen

Er is een beker of een plaquette voor de eerst geklasseerde van elke categorie. Alle deelnemende stations ontvangen een certificaat.

14 Controle

Ieder deelnemend station aanvaardt de controle door een lid van de HF-commissie.

15 Strafpunten en diskwalificatie

 • Strafpunten voor:
  • onvolledige of onjuiste verbindingen tellen niet.
  • voor elk niet aangeduid dubbel QSO wordt driemaal de waarde van dat QSO afgetrokken.
 • Diskwalificatie voor:
  • onvolledige of buiten de inzendingstermijn toegekomen logs;
  • logs die meer dan 2% dubbele, niet geschrapte QSO’s bevatten;
  • logs die valse en/of niet controleerbare QSO’s bevatten;
  • stations die het reglement niet naleven.

16 Inschrijvingen

De inschrijvingen moeten worden gedaan vóór 29 mei 2003 voor het CW-gedeelte en vóór 29 augustus 2003 voor het SSB-gedeelte. De datum van de poststempel geldt hier eveneens als bewijs.

Michel Le Bon-ON4GO
UBA HF Contest Manager
Chée de Wavre 1349
1160 Brussel

of via E-mail : on4go@skynet.be

17 Allerlei

 • Aan ieder deelnemend station zal een deelnemerslijst worden toegestuurd. Dit geldt tevens als bewijs van inschrijving.
 • De deelnemers voor het CW-deel nemen automatisch deel aan het klassement van de IARU Region 1 HF CW Field Day.