Bron: http://flits.desyde.nl/pls/flits  
 

Techniek

De techniek achter flitspalen

 
   

Deze pagina is opgedeeld in 3 stukken.

  • Verschillende flitspalen in Nederland (met foto's)
  • Het doppler effect, het doppler effect uitgelegd.
  • Radarwerking, technisch verhaal over radars.

Standaard lussenpaal, werkt dmv inductie lussen in het wegdek, en is niet te detecteren met een radardetector. Standaard radarpaal, werkt op 24ghz en zijn van de firma Gatso.
 
Dit zijn de twee meest gangbare palen. Er zijn echter in Nederland nog een klein aantal andere exotische uitvoeringen, waaronder in Den Haag en op sommige binnendoorweggetjes in Drenthe/Overijssel.

Het doppler effect

Voorbeelden van Doppler
Het dagelijks leven kent verscheidene voorbeelden van het Doppler fenomeen met betrekking tot geluid; het gefluit van een voortrazende trein is een goed voorbeeld. Als de trein een stilstaande luisteraar nadert is de toonhoogte (frequentie) van het gefluit hoger dan wanneer de trein passeert. Op dat moment is de toonhoogte hetzelfde als wanneer de trein zou stilstaan. Hoe verder de trein zich verwijdert van de luisteraar, hoe lager de toonhoogte wordt. Claxons geven hetzelfde effect, met zoals alle geluiden. Let wel dat in het hiervoor genoemde voorbeeld het Doppler effect ook van toepassing is als iemand stilstaand claxonneert en de luisteraar in een voortbewegende trein zit. Als de luisteraar in de trein het geluid nadert van de claxon is de toonhoogte hoger en als de trein zich van het geluid verwijderd wordt de toonhoogte lager.

Elektromagnetische golven die worden uitgestraald door radars en ook geluidsgolven houden zich aan het Doppler effect, ook al verplaatsen elektromagnetische golven zich met lichtsnelheid en radio golven met geluidssnelheid. Het Doppler effect is een frequentie verschuiving dat resulteert uit de relatieve beweging tussen een frequentie bron en een luisteraar. Als zowel de bron als de luisteraar niet bewegen ten opzichte van elkaar (ook al bewegen ze zich voort in dezelfde richting met dezelfde snelheid). Als de bron en de luisteraar dichter bij elkaar komen, zal de luisteraar een hogere frequentie waarnemen-hoe sneller de bron of de ontvanger nadert hoe hoger de Doppler verschuiving. Als de bron en de luisteraar zich van elkaar verwijderen, zal de luisteraar een lagere frequentie waarnemen-hoe sneller de bron of ontvanger zich verwijdert hoe lager de frequentie. De Doppler verschuiving is in directe verhouding tot de snelheid tussen de bron en de luisteraar, frequentie van de bron en de verplaatsingssnelheid van de golf (lichtsnelheid voor elektromagnetische golven).

Vaste Doppler radar
Een politie radar zend een ongeregelde onafgebroken golf uit en meet weerkaatsingen (echo¿s). Weerkaatsingen zijn frequentie verschuivingen (Doppler verschuiving) als het doel beweegt; hoe sneller het doel beweegt des te meer de frequentie verschuift. Een doel dat zich richting de radar verplaatst maakt de frequentie verschuiving hoger terwijl een doel dat zich van de radar verwijdert de frequentie verschuiving lager maakt (in vergelijking met de zendingsfrequentie). De radar is er voor bestemd om tegelijkertijd een onafgebroken signaal te zenden en om onafgebroken echosignalen te ontvangen.

Echo frequentie doel (ft)
Dit is een functie van de zendingsfrequentie (fo) van de radar en de Doppler verschuiving (fd) bij radar. Een Doppler verschuiving vindt alleen plaats als het doel beweegt. Fd is positief (+) als d oelen naderen en negatief (-) als doelen zich verwijderen.

ft = fo + fd voor naderende doelen

ft = fo - fd voor doelen die zich verwijderen

De Doppler verschuivingfrequentie bij radar is een functie van de radar zendingsfrequentie (fo), golfsnelheid (c = lichtsnelheid) en de snelheid van het doel (vt). Let wel vt is positief (+) voor naderende doelen en negatief (-) als doelen zich verwijderen van de radar.
fd = ± 2vt fo/c
vt = ± cfd/2fo

Naderende doelen hebben een positieve Doppler verschuiving (de echo van het doel heeft een hogere frequentie dan de zendingsstraal). Doelen die zich verwijderen van de radar hebben een negatieve Doppler verschuiving (de echo van het doel heeft een lagere frequentie dan de zendingsstraal). Als de snelheidsterm vt positief (+) is dan nadert het doel de radar, als de snelheidsterm vsub>t negatief is (-) verwijdert het doel zich van de radar.
ft = fo ± 2vtfo/c

Weerkaatsingen van de grond zijn meestal de sterkste signalen, maar omdat de grond niet beweegt zijn deze weerkaatsingen geen Doppler verschuivingen (weerkaatsingen van de grond horen bij frequentie fo) en kunnen verdreven worden door een tekort aan radiozending. Met een bewegende radar vind er bij de weerkaatsing van de grond een frequentieverschuiving plaats door de snelheid van de patrouillewagen.

Bewegende Doppler radar
Een bewegende radar is iets gecompliceerder. De echofrequentie van het doel verschuift door de relatieve snelheid tussen het doel en de radar. De relatieve snelheid van het doel is de som van de snelheid van het doel en de patrouillewagen voor doelen van tegenovergestelde richting. Voor doelen die op dezelfde rijbaan rijden is de relatieve snelheid van het doel het verschil tussen de snelheid van het doel en de patrouillewagen.

Radarwerking

Algemene beschrijving
Alle statische verkeers radars kunnen afgaand verkeer meten. Sommige modellen kunnen ook ¿aankomen¿verkeer meten. Vrijwel alle bewegende ¿moving mode¿ radars kunnen zowel van een statische als van een bewegende positie opereren. ¿moving mode¿ rardars vereisen normaalgesproken een minimumsnelheid van de auto waar hij is ingebouwd om goed te functioneren.

S band radar ((bijna)niet meer in gebruik)
1 Van de eerste verkeersradars is gebouwd in 1947 door een firma in Connecticut en werd gebruikt door de Connecticut state police in Glastonbury. De radarsystemen van die tijd waren grote, logge en zware systemen die over het algemeen uit 3 delen bestonden: Een antenne (soms 2, voor gescheiden zenden\ontvangen), een kist van 20 kilo (de buizenontvanger, zender en processor. Een a strip chart pen recorder, en een naaldmeter, waarop de snelheid in MPH was af te lezen. De antennes werden op een driepoot of op de controlewagen gemonteerd. Modellen uit begin jaren ¿60 hadden de antennes in het achterruit zitten. De eerste verkeersradars verzonden hun radarstralen op 2.455 Ghz in de S band. Dit is ongeveer dezelfde frequentie waarop Magnetronovens werken. De radarantennes opereerden met een spanwijdte van 15 tot 20 graden, afhankelijk van het model. Dit type radars opereerden alleen vanuit een statische positie en konden zowel aankomen als afgaand verkeer meten. Dit allen met een nauwkeurigheid tot 2 MPH. De meteingen werden verricht op zo¿n 45 tot 150 meter afstand. Maw: een radar met een detectierange van 45 meter heeft minder dan 1,5 seconde de tijd een voertuig te meten met een snelheid van 109 km\u.

X band radar
Frequency Tolerance Frequenzy range
10.525 GHz ± 25 MHz 10.500 - 10.550 GHz

X band radars werden gebruikt vanaf ongeveer 1965 en opereerden op 1 frequentie ( 1 kanaal van 50 Mhz). De meeste ( niet allemaal) waren statisch en konden alleen aankomend verkeer meten. Modellen die voertuigen sneller dan 420 km\u konden meten leverden in op nauwkeurigheid. Dit is te verhelpen door de frequentie-tolerantie kleiner te maken.

K band radar
Frequency Tolerance Frequenzy range
24.150 GHz ± 100 MHz 24.050 - 24.250 GHz
24.125 GHz ± 100 MHz 24.025 - 24.225 GHz

K band radars werden gebruikt vanaf ongeveer 1976 en opereerden op 1 frequentie ( 1 kanaal van 200 Mhz). De meeste ( niet allemaal) waren statisch en konden alleen aankomend verkeer meten. Modellen die voertuigen sneller dan 240 km\u konden meten leverden in op nauwkeurigheid. Dit is te verhelpen door de frequentie-tolerantie kleiner te maken.

¿Across the road¿ (foto/ veiligheids) radar
Fotoradars warden experimenteel gebruikt rond 1954 en gebruikten de S band. Fotoradars die gebruik maakten van de Ka band kwamen voor het eerst in 1983 op de weg te staan. Dit nadat de FCC het frequentiebereik van 34.2- naar 35.2 had toegewezen voor gebruik in verkeersradarapparatuur. Dit werd in 1992 uitgebreid met 33.4- tot 36 Ghz. Tijdens de jaren 80 werden radarapparatuur van Franse makelijk getest. Hier werd alleen snel mee opgehouden omdat deze apparatuur van de weg gestolen werd.

Met fotoradarapparatuur is er geen politiefunctionaris nodig (erg nieuw voor die tijd), maar werd hij vervangen door een computer met een fotocamera. Een foto radar detecteert automatisch een snelheidsovertreding en fotografeert of filmt het verdachte voertuig. Hierbij werden natuurlijk de snelheid van het voertuig, de datum en de tijd geregistreerd.

Sommige apparatuur was ook ¿s nachts te gebruiken door een oranje lichtfilter voor het flitslicht te plaatsen. Oranje licht is niet zo fel als wit flitslicht en zou de bestuurder minder irriteren\afleiden. Sommige apparaten waren aangesloten op een groot display waarop de snelheid was af te lezen. Bij dit type flits waren 2 camera¿s nodig: 1 om de kentekenplaat vast te leggen, en 1 om de chauffeur (!) op de foto te zetten.

Ka band radar
Traffic Radar Ka Band
33.4 - 36.0 GHz

Begin de jaren 90 werden de, handmatig bestuurde, Ka band radars geintroduceerd. In 1992 vergrootte de FCC het frequentiebereik van de Ka band van 33.4 tot 36 Ghz. De Ka band werd zowel statisch als bewegend gebruikt. Sommige modellen konden alleen naderend verkeer meten, andere modellen konden worden ingesteld om naderend of afgaand verkeer te meten. De metingen zijn gevoelig voor vochtigheid ( mist of regen); des te hoger de vochtigheid, des te slechter kunnen er metingen worden uitgevoerd.

De beschikbare bandbreedte voor de Ka band is 2,6 Ghz, welke gelijk staat aan 2600 Mhz. De meeste Ka band radars hebben een frequentie tolerantie van ongeveer 100 Mhz. ( Dus 200 Mhz bandbreedte). Hieruit komt voort dat je uit 2600 Mhz gedeeld door 200Mhz uitkomt op 13 kanalen. Een Ka band radar kan meerdere kanalen hebben, maar deze overlappen elkaar dan in frequenties. Sommige modellen werken op 1 vaste frequentie. Anderen switchen tussen frequentie.

Breedband (Ka) radars
Zelfde principe. Deze radar verwisseld ongeveer 10 keer per seconde van frequentie.

Laser radars (laserguns)
Ook wel ladars (LAser Detection And Ranging) of lidars (LIght Detection And Ranging) genoemd. Deze warden begin jaren 90 geintroduceerd. Deze systemen werken met infrarood licht en hebben een extreme smalle lichtbundel. Laserradars werken alleen vanaf een statische positie , en kunnen zowel naderend als afgaand verkeer meten. De meeste laserradars kunnen ook de afstand tot het te meten object vaststellen.

Met dank aan : Leon van der Meij en Anna Bijlstra voor de vertaling en de tekst.